Physics

ฟิสิกส์

-สาขาหลักในฟิสิกส์

-ฟิสิกส์ทฤษฎี

-กลศาสตร์ดั้งเดิม(classical mechanics)

-กฏความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน

-กลศาสตร์ควอนตัม(quantum mechanics)

-ข้อจำกัดของกลศาสตร์ดั้งเดิม

-กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

-ชนิดของอันตรกิริยาพื้นฐาน 4 ชนิด(fundamental interaction)

-ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์ เวลล์

-แรงและชนิดของแรง

-โมเมนต์(moment)

-งาน(ฟิสิกส์)_พลังงาน

-ระบบหน่วยระหว่างประเทศ(SI-Unit)

-เลขนัยสำคัญ

-Physical quantity

-ปริมาณพื้นฐานระหว่างประเทศ(SIQ)